આઈ-કાર્ડ માટે વકીલ મંડળને માહિતી આપવા માટેનું ફોર્મ

આઈ-કાર્ડ માટે વકીલ મંડળને માહિતી આપવા માટેનું ફોર્મ

વડોદરા વકીલ મંડળ પાસે જે માહિતી ઉપલબ્ધ છે. તે માહિતી અધુરી હોવાથી જેમકે બ્લડ-ગુપ, ઈ-મેઈલ, તેમજ ફોટો વી. ન હોવાથી જે વકીલ સભાસદોના આઈ-કાર્ડ તૈયાર નથી તેઓએ હાલનું ફોર્મ ભરવા વિનંતી.

ફોર્મ માત્ર અંગ્રેજી ભાષામાં ભરવું.

ફોર્મ ભરવા અહી ક્લિક કરો. :   આઈ-કાર્ડ માટે વકીલ મંડળને માહિતી આપવા માટેનું ફોર્મShare This

Comments