જે વકીલશ્રીઓએ તા. ૦૩-૦૨-૨૦૨૧ થી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ ગુગલ ફોર્મ ભરેલ છે તેઓની યાદી

જે વકીલશ્રીઓએ તા. ૦૩-૦૨-૨૦૨૧ થી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ ગુગલ ફોર્મ ભરેલ છે તેઓની યાદી

જે વકીલશ્રીઓએ તા. ૦૩/૦૨/૨૦૨૧ થી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ ગુગલ ફોર્મ ભરેલ છે તેઓની યાદી જોવા અહી ક્લિક કરો : list of advocates who have filled up the Google form for I-Card

Share This

Comments